راه حل درمان بیماری حسادت چیست؟

بیماری حسادت را باید درمان کرد، اگر درمان نشود، حتی ممکن است کشنده نیز باشد.