بزرگ‌ترین راه مبارزه با آمریکا، خدمت به این مردم است. هر که می‌خواهد با دشمنان این ملّت مبارزه عملی کارامد کند، با فساد مبارزه کند.حضرت‌امام‌خامنه‌ای

برترین مطالب